Agentúry, ktoré ponúkajú prácu v zahraničíPracovné a sprostredkovateľské agentúry

Ak ideš pracovať do zahraničia, výber pracovnej agentúry je jedna z najdôležitejších veci a mal by si jej prikladať spolu s výberom pracovného miesta najväčšiu pozornosť. Spoľahlivá pracovná agentúra je základom úspechu pri nájdení dobrej práce.

V minulosti museli mať pracovné agentúry povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu od Úradu práce a sociálnych vecí. V súčasnej dobe postačuje agentúram, ktoré chcú posielať pracovníkov do zahraničia, len živnosť na sprostredkovanie zamestnania.

Na Slovensku existuje množstvo pracovných a sprostredkovateľských agentúr. Pred vycestovaním je dobré si agentúru „preklepnúť“ a venovať dostatok času vyhľadaniu referencií od záujemcov, ktorí s dotyčnou pracovnou agentúrou vycestovali už v minulosti.

Zoznam pracovných agentúr

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) poskytuje a pravidelne aktualizuje na svojom webe oficiálny zoznam pracovných agentúr, v ktorom sa nachádza vyše 2500 rôznych sprostredkovateľov. Vzhľadom na množstvo firiem a jednotlivcov, ktoré v ňom figurujú, má tento zoznam skôr kontrolný charakter.

Pre lepší prehľad, treba radšej googliť, alebo pozrieť zoznam pracovných agentúr napríklad na Azet.sk.

Poplatky agentúram

Podľa zákona  o službách zamestnanosti môže sprostredkovateľ zamestnania za úhradu podľa § 25 ods. 3  vyberať poplatok za sprostredkovanie zamestnania v zahraničí za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výšku poplatku podľa prvej vety dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

Tak znie oficiálny výklad zo stránky Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.
V skutočnosti si pracovné agentúry účtujú poplatky za iné služby, ktoré nemusia súvisieť so sprostredkovaním zamestnania. Je len na záujemcovi samotnom, či je ochotný za zaujímavú práca v zahraničí zaplatiť poplatok alebo nie. Práca v zahraničí sa dá nájsť aj bez agentúry, stojí to len viac času a námahy.

Povinnosti pracovných agentúr

Citujeme z webu ÚPSVaR: Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu je povinný podľa § 25 ods. 5 citovaného zákona informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa zamestnania za úhradu:
Sprostredkovateľ zamestnania za úhradu (ďalej len „sprostredkovateľ“) je podľa § 25, § 28 zákona o službách zamestnanosti povinný:
  • Pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu (ďalej len „SZÚ“) uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:
  • názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
  • dĺžku trvania zamestnania,
  • druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
  • spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
  • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
  • Informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Práca v Španielsku - všetko čo potrebuješ vedieť